Raport bieżący nr 35/2018/K
Data sporządzenia: 2017-06-07 g. 13:00
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Korekta raportu bieżącego numer 35/2018

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w treści raportu 35/2018 z dnia 7.06.2018 r. dotyczącego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą przeznaczenia zysku za 2017 roku znalazła się oczywista omyłka pisarska dotycząca roku, za który został wypracowany zysk (omyłkowo wskazano rok 2016, zamiast 2017).

W związku z powyższym Emitent dokonuje sprostowania raportu bieżącego nr 35/2018:
Było:
"Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu co do sposobu podziału zysku netto Emitenta za rok 2017, w której to Zarząd zaproponował podział zysku netto, wypracowanego przez Spółkę w roku 2016 w kwocie 41.673.746,94 zł (to jest czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych 94/100) w następujący sposób:
a) kwota 10.864.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) zostanie przeznaczona do wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki w taki sposób, że wartość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,12 zł,
b) kwota 30.809.746,94 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 94/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy."

Jest:
"Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu co do sposobu podziału zysku netto Emitenta za rok 2017, w której to Zarząd zaproponował podział zysku netto, wypracowanego przez Spółkę w roku 2017 w kwocie 41.673.746,94 zł (to jest czterdzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych 94/100) w następujący sposób:
a) kwota 10.864.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) zostanie przeznaczona do wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki w taki sposób, że wartość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,12 zł,
b) kwota 30.809.746,94 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 94/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy."

Pozostała treść korygowanego raportu bieżącego nie ulega zmianie.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-06-07   Marcin Misztal   Prezes Zarządu