Polityka prywatności

W Grupie Kapitałowej i2 Development S.A. dochowywana jest szczególna staranność w celu zapewnienia poufności danych osobowych i rozliczalności ich przetwarzania oraz dostępności ich dla osób upoważnionych. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem danych osobowych są określone spółki z grupy kapitałowej i2 Development S.A. w zależności od tego, w jakich celach dane osobowe są przetwarzane. Dla wszystkich spółek z grupy wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail iod@i2development.pl lub pisemnie -na adres: i2 Development S.A., Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane:

  1. w związku z tym, iż jest to niezbędne dla wykonania umowy łączącej osobę, której dane dotyczą, z ADO (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celach marketingowych (art. 6 ust 1 lit. a) lub art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO);
  3. w celach archiwalnych (dowodowych), a mianowicie celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co służy realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. w celu prowadzenia rekrutacji (art. 6 ust 1 lit. a) lub art. 6 ust 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO);
  6. w celu realizacji przychodzących zgłoszeń (art. 6 ust. 1lit. f) RODO);
  7. w celu obsługi recepcji (art. 6 ust. 1lit. f) RODO).

Przysługujące prawa

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b) przeniesienia danych;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego;
e) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na art. 6

ust. 1 lit. e) lub f)RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. ADO przestanie przetwarzać

dane w tych celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla realizacji celów przedstawionych w niniejszej polityce prywatności

W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę (np. na otrzymywanie ofert marketingowych, przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych) dane będą przechowywane do czasu odwołania zgody.

W przypadku przetwarzania danych w oparciu o nawiązane relacje umowne – dane będą przechowywane do czasu ustania okresów, na podstawie których przysługuje prawo do wniesienia roszczenia.

W przypadku przetwarzania danych na potrzeby realizacji przepisów prawa – dane będą przechowywane tak długo, jak zobowiązuje do tego prawo.

W przypadku przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadnione interesy – tak długo, jak trwa wskazany cel oraz potrzeba archiwizacji w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczenia.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z grupy kapitałowej ADO oraz podmiotom powiązanym z ADO kapitałowo lub osobowo w celu prawidłowej realizacji umowy. Do danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy ADO (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, audytorzy, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, zarządcy, agencje marketingowe, projektanci, kierownicy budów, zleceniobiorcy) na podstawie odpowiednich umów powierzenia danych osobowych.

Dane osobowe mogą być również przechowywane na serwerach Dropbox, w związku z korzystaniem

przez Spółkę z oferowanych przez firmę Dropbox produktów.

Spółki z Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. nie przekazują i nie użyczają zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych innym osobom lub instytucjom, niż upoważnieni pracownicy lub współpracownicy chyba, że:dzieje się to na żądanie uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa organów (np. organy kontrolujące, komornik, Policja),

– dzieje się to w wyniku konieczności spełnienia obowiązku prawnego,
– dzieje się to, gdyż jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy,
– dzieje się to, ze względu na realizację prawnie uzasadnionych interesów,
– dzieje się to w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie których upoważniamy dostawców usług dla nas do dostępu do danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconej usługi.

Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa

Spółki z Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. traktują w poważny sposób bezpieczeństwo serwerów i komputerów w sieci lokalnej, urządzeń mobilnych, zabezpieczeń biura, wykorzystywania poczty elektronicznej, etc. Stosowany poziom zabezpieczenia tych danych, jak i ryzyka z tym związane poddawane są okresowym przeglądom, ocenie i weryfikacji. Jeżeli zachodzi potrzeba to wprowadzane są dodatkowe mechanizmy kontrolno-zabezpieczające podnoszące poziom ochrony danych osobowych. Należyta staranność jest podtrzymywana poprzez okresową weryfikację przyjętych zabezpieczeń, okresowe szkolenia pracowników, wdrożenie wewnętrznych polityk i procedur mających na celu ochronę danych osobowych, doskonalenie przyjętego systemu ochrony danych osobowych.

Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie.