Raport bieżący nr 43/2018
Data sporządzenia: 2018-06-29 g. 15:25
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Przydział obligacji serii F oraz podsumowanie oferty obligacji serii F

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 r. Emitent dokonał przydziału 150.507 obligacji serii F ("Obligacje Serii F"), emitowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 maja 2018 roku („Prospekt”), wraz z ewentualnymi aneksami, komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostatecznymi Warunkami Obligacji Serii F.
Spółka informuje poniżej o wynikach oferty Obligacji Serii F:
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 4 czerwca 2018 r. – 22 czerwca 2018 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych: 29 czerwca 2018 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 200.000
4. Stopa redukcji: W związku ze złożeniem zapisów na mniejszą liczbę Obligacji Serii F, niż liczba Obligacji Serii F objętych subskrypcją, nie wystąpiła redukcja zapisów
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 150.507
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 150.507
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 100 PLN
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 100
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 100
10. Nazwa (firma) subemitentów: Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 15.050.700 PLN
12. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: Obligacje Serii F zostały opłacone gotówką. Do objęcia Obligacji Serii F nie doszło w drodze potrącenia ani w zamian za wkłady niepieniężne.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący zawierający informacje na temat kosztów emisji po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Obligacji Serii F.

Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
29-06-2018   Marcin Misztal  Prezes Zarządu