Raport bieżący nr 50/2018
Data sporządzenia: 2018-09-11 g. 16:00
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zawarcie umowy nabycia nieruchomości.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 30/2017 z dnia 1.08.2017 r., informuje, iż w dniu 11.09.2018 r. została zwarta trójstronna umowa cesji, na podstawie której Emitent wstąpił w prawa i obowiązki Kupującego w miejsce Wratislavia Project Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wynikające z przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości położnej przy ul. Żegiestowskiej we Wrocławiu („Nieruchomość”).

Jednocześnie w dniu 11.09.2018 została zawarta umowa sprzedaży Nieruchomości za cenę sprzedaży wynoszącą 19.741.500,00 zł brutto. Na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu zapłaty ceny sprzedaży, roszczeń o odsetki, należności ubocznych w tym opłat i prowizji spółka zależna od Emitenta, to jest i2 Development sp. z o.o. Awicenny sp.k. ustanowiła hipotekę umowną łączną do kwoty 21.000.000,00 zł na następujących nieruchomościach:

a) działce gruntu numer 102/4 położonej we Wrocławiu przy ulicy Marsz. Józefa Piłsudskiego, 0001, STARE MIASTO, o powierzchni 0,1574 ha,

b) działce gruntu numer 102/3 położonej we Wrocławiu przy ulicy Marsz. Józefa Piłsudskiego, 0001, STARE MIASTO, o powierzchni 0,0426 ha.

Na Nieruchomości planowana jest budowa budynku mieszkalno-usługowego liczącego powyżej 22.000 m2 powierzchni użytkowej, w tym około 600 jednostek przeznaczonych do sprzedaży.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-09-11   Marcin Misztal   Prezes Zarządu