Raport bieżący nr 1/2017
Data sporządzenia: 2017-01-05 g. 15.55
Skrócona nazwa emitenta i2 Development S.A.
Temat: Emisja oraz przydział obligacji na okaziciela serii C

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie emisji 30.000 (trzydzieści tysięcy) zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej literą „C”, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00 (trzydzieści milionów) złotych, oprocentowanych według stopu procentowej w wysokości 8,1 (osiem i 1/10 procent) % w skali roku o maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 05 stycznia 2020 roku („Obligacje”).

Obligacje zabezpieczone są: (i) poręczeniem udzielonym przez poręczyciela, tj. spółkę pośrednio zależną od Emitenta – i2 Development spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością P2 sp.k. („Poręczyciel”) na rzecz administratora zabezpieczeń; (ii) oświadczeniami o poddaniu się egzekucji przez Emitenta na rzecz obligatariusza oraz Poręczyciela na rzecz administratora zabezpieczeń; (iii) umową podporządkowania zobowiązań na rzecz administratora zabezpieczeń wynikających z pożyczek udzielonych spółkom z Grupy Kapitałowej Emitenta przez podmioty powiązane z głównymi akcjonariuszami Emitenta.

Oferta emisji Obligacji została skierowana w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa”) do Funduszu Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Fundusz”). Również w dniu dzisiejszym Fundusz złożył oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji, w związku z czym Zarząd dokonał przydziału Obligacji na jego rzecz.

Środki finansowe pozyskane przez Spółkę z emisji Obligacji zostaną w całości wykorzystane na finansowanie działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym na refinansowanie istniejącego zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-01-05   Marcin Misztal    Wiceprezes Zarządu