Raport bieżący nr 1/2021
Data sporządzenia: 2021-01-18, g.16:17
Skrócona nazwa emitenta I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2020 roku.

I. Skonsolidowane raporty kwartalne:

– za pierwszy kwartał 2020 r. – 14 maja 2021 r.

– za trzeci kwartał 2020 r. – 15 listopada 2021 r.

II.Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 21 kwietnia 2021 r.

III. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 27 sierpnia 2021 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że działając zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr) za IV kwartał 2020 roku oraz II kwartał 2021 roku.

Emitent informuje także, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w 2021 roku Spółka w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalne informacje finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym – skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu niniejszego sprawozdania.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2021-01-18   Marcin Misztal   Prezes Zarządu