Raport bieżący nr 10/2016
Data sporządzenia: 2016-05-23
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:
Raporty roczne:
– jednostkowy raport roczny za rok 2015 – w dniu 25 maja 2016 roku
– skonsolidowany raport roczny za rok 2015 – w dniu 25 maja 2016 roku
Raport półroczny:
– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku – w dniu 30 sierpnia 2016 roku
Raporty kwartalne:
– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – w dniu 14 listopada 2016 roku
W związku z powyższym Emitent informuje, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.
Zgodnie zaś z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2016.
Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-05-23   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu