Raport bieżący nr 10/2018
Data sporządzenia: 2018-02-05 g. 14:30
Skrócona nazwa emitenta i2 Development S.A.
Temat: Emisja i warunkowy przydział obligacji na okaziciela serii E

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym dokonał warunkowego przydziału 15.000 (piętnaście tysięcy) sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E („Obligacje”) emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 10 stycznia 2018 r., o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych, zgodnie z listą wstępnego przydziału ustaloną przez Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pełniącego funkcję oferującego na potrzeby oferty obligacji.

Emisja Obligacji serii E została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, zaś Obligacje zostają przydzielone pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia Obligacji w ramach emisji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Obligacje serii E będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o marżę w wysokości 4,3% w skali roku. Odsetki od Obligacji będą płatne w okresach 3- miesięcznych, zaś wykup Obligacji nastąpi w dniu 06 lutego 2020 r.

Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Emitenta, w szczególności na finansowanie zakupu gruntów.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-02-05   Marcin Misztal   Prezes Zarządu