Raport bieżący nr 10/2019
Data sporządzenia: 2019-06-06, g. 10:30 
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Uchwała Zarządu i2 Development S.A. w przedmiocie skupu obligacji własnych

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 roku Zarząd podjął uchwałę o dokonaniu skupu własnych obligacji na okaziciela serii B niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu z dnia 13 stycznia 2017 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLI2DVL00048” [dalej : Obligacje]. Skup Obligacji nastąpi w celu ich umorzenia na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach po ich wartości nominalnej, do kwoty wartości nominalnej obligacji równej 15.000.000,00 zł , w terminie do 28 czerwca 2019 r. Skup Obligacji może być realizowany w ramach obrotu giełdowego lub poza nim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2019-06-06     Gabriela Woś-Tarkowska   Wiceprezes Zarządu