Raport bieżący nr 10/2020
Data sporządzenia: 2020-01-29 g. 14:00
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Uchwała KDPW w przedmiocie wycofania z depozytu obligacji w związku z ich umorzeniem

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku dotyczącego zakończenia skupu obligacji własnych, Zarząd i2 Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 28 stycznia 2020 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) na wniosek Emitenta podjął uchwałę o wycofaniu w dniu 30 stycznia 2020 roku z depozytu 2.181 sztuk obligacji serii E Emitenta, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 2.181.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), które zostały nabyte przez Emitenta w okresie od 20 grudnia 2019 roku do 17 stycznia 2020 roku w związku z ich umorzeniem.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2020-01-29   Marcin Misztal   Prezes Zarządu