Raport bieżący nr 10/2021
Data sporządzenia: 2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Rekomendacja Zarządu i2 Development S.A. dotycząca pokrycia straty za 2020 rok
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 maja 2021 r. podjął uchwałę w sprawie propozycji pokrycia straty za 2020 rok, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta pokrycie straty w kwocie netto 1.724.148,00 złotych (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych 00/100) z kapitału zapasowego Spółki.

Jednocześnie Zarząd i2 Development S.A. informuje, że zamierza zwrócić się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o zarekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sposobu pokrycia straty zgodnie z niniejszą rekomendacją Zarządu Emitenta.Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2021-05-27 Marcin Misztal Prezes Zarządu