Raport bieżący nr 11/2016
Data sporządzenia: 2016-06-01
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zawarcie umowy nabycia nieruchomości przez spółkę z grupy kapitałowej i2 Development S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2016r. spółka zależna od Emitenta, tj. spółka i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Księcia Witolda sp.k. z/s we Wrocławiu zawarła umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej we Wrocławiu, przy ulicy Przedmiejskiej nr 2 i Legnickiej nr 43, stanowiącej działkę gruntu numer 6 o powierzchni 0,4339 ha oraz prawa własności budynków i budowli na niej zlokalizowanych („Nieruchomość”).
Cena nabycia Nieruchomości wynosi 11.931.000,00 zł brutto, z czego kwota 615.000,00 zł brutto została już zapłacona, zaś zapłata pozostałej części ceny została rozłożona na raty. Zakup jest finansowany ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B Emitenta.
Na Nieruchomości planowana jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (PUM ok. 10 165 m2) z usługami w parterze (PUU ok. 1 598 m2) i garażem podziemnym. Planowany termin rozpoczęcia budowy to II kw.2016 r., zaś planowany termin zakończenia budowy to IV kw. 2017r. Wartość powyższej transakcji nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-06-01   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu