Raport bieżący nr 11/2018
Data sporządzenia: 2018-02-06 g. 15:40
Skrócona nazwa emitenta i2 Development S.A.
Temat: Rozliczenie emisji obligacji serii E

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie emisji i warunkowego przydziału Obligacji serii E, Zarząd i2 Development S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że został spełniony warunek przydziału Obligacji serii E tj. Obligacje zarejestrowano w KDPW na podstawie realizacji instrukcji rozrachunku, o których mowa w § 11 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Obligacje serii E zarejestrowano w systemie KDPW, pod kodem PLI2DVL00063 , w ilości 15.000 sztuk oraz o nominalnej wartości 1.000 zł każda Obligacja. Obligacje zatem zostały prawidłowo opłacone przez inwestorów, zaś emisja Obligacji w łącznej wartości nominalnej 15.000.000 zł w dniu dzisiejszym doszła do skutku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-02-06   Marcin Misztal   Prezes Zarządu