Raport bieżący nr 11/2019
Data sporządzenia: 2019-06-06 g. 16:05
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Nabycie obligacji własnych w celu umorzenia

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 roku, działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. 2015, poz. 238) nabył 70 sztuk obligacji serii B Emitenta o wartości nominalnej 1 000 zł każda wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu z dnia 13 stycznia 2017 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLI2DVL00048” [dalej: Obligacje]. Łączna wartości nominalna nabycia Obligacji wyniosła 70.000 zł, zaś średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła: 999,36 zł. Przyczyną i celem nabycia Obligacji jest ich umorzenie.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2019-06-06   Gabriela Woś-Tarkowska   Wiceprezes Zarządu