Raport bieżący nr 11/2021

Data sporządzenia: 2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 21 Statutu Emitenta zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZ”) które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej 4B z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności i2 Development S.A. w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2020 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2020, oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2020 roku, wraz z oceną sytuacji Spółki, obejmującą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
16. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej i2 Development S.A. sporządzone przez Radę Nadzorczą.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH, projekty uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad, informację o ogólnej licznie głosów i akcji w spółce i formularze pełnomocnictw.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2021-05-27 Marcin Misztal Prezes Zarządu

Załączniki:
Formularz – pełnomocnictwo – osoby fizyczne 2021
Formularz – pełnomocnictwo – osoby prawne i inne podmioty 2021
Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika 2021
Ogłoszenie – porządek obrad + opis procedur WZA 2021
Załącznik nr 1 – informacja o liczbie akcji głosów 2021
Załącznik nr 2 – projekty uchwał 2021