Raport bieżący nr 12/2016
Data sporządzenia: 2016-06-03
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Publikacja rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2015
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd i2 Development S.A. przekazuje w załączeniu:

List Prezesa Zarządu i2 Development S.A.,

jednostkowe sprawozdanie finansowe i2 Development S.A. za rok obrotowy 2015,

sprawozdanie Zarządu z działalności i2 Development S.A. w roku obrotowym 2015,

opinię i raport biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania i2 Development S.A.,

oświadczenia Zarządu i2 Development S.A. dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego oraz w przedmiocie podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych,

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2015r.,

sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2015r.,

opinię i raport biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A.,

oświadczenia Zarządu i2 Development S.A. dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz w przedmiocie podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-06-03   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu