Raport bieżący nr 12/2020
Data sporządzenia: 2020-02-07 g. 9:40
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Wykup obligacji serii E

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż otrzymał informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie wypłaty w dniu 6 lutego 2020 roku środków pieniężnych obligatariuszom z tytułu wykupu 12.819 sztuk obligacji serii E Emitenta o wartości nominalnej 1 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 12.819.000 zł wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu z dnia 10 stycznia 2018 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLI2DVL00063” [dalej: Obligacje], zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, w Dniu Wykupu określonym na dzień 6 lutego 2020 roku. W dniu wykupu nastąpiła również wypłata odsetek za ostatni okres odsetkowy, w łącznej kwocie 194.207,85 zł. Odsetki przypadające na 1 sztukę obligacji wyniosły 15,15 zł.

Tym samym Obligacje serii E zostały przez Emitenta wykupione w całości, co powoduje wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2020-02-07   Marcin Misztal   Prezes Zarządu