Raport bieżący nr 13/2016
Data sporządzenia: 2016-06-03
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Rekomendacja Zarządu i2 Development S.A. dotycząca przeznaczenia zysku za 2015 rok
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku netto, wypracowanego przez Spółkę w roku 2015, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta dokonanie podziału zysku netto Emitenta w kwocie 1 048 965,90 zł w następujący sposób:
– kwota 622 890,53 zł zostanie przekazana na pokrycie straty z lat ubiegłych,
– kwota 426 075,37 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy Emitenta.
Jednocześnie Zarząd i2 Development S.A. informuje, że zamierza zwrócić się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o zarekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku za 2015 rok, zgodnie z niniejszą rekomendacją Zarządu Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-06-03   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu