Raport bieżący nr 13/2017
Data sporządzenia: 2017-04-14 g. 11:35
Skrócona nazwa emitenta i2 Development S.A.
Temat: Wprowadzenie obligacji serii B do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 4/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii B, Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 13 kwietnia 2017 r. Spółka otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałę Zarządu GPW nr 382/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r., w której Zarząd GPW postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 15.000 (piętnaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-04-14   Marcin Misztal    Wiceprezes Zarządu