Raport bieżący nr 13/2020
Data sporządzenia: 2020-02-18 g. 15:20
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Szacunkowe wybrane jednostkowe oraz skonsolidowane dane finansowe i2 Development S.A. na dzień 31 grudnia 2019 roku

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki i2 Development S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe jednostkowe oraz skonsolidowane dane finansowe na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Wartość zobowiązań Emitenta na dzień 31 grudnia 2019 roku, rozumiana jako suma zobowiązań krótkoterminowych i zobowiązań długoterminowych, wyniosła 511.118 tys. złotych, w tym:

– zobowiązania krótkoterminowe z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 96.784 tys. złotych,

– zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 402.339 tys. złotych,

– zobowiązania przeterminowane: 129 tys. złotych

Wartość zobowiązań skonsolidowanych Grupy Emitenta na dzień 31 grudnia 2019 roku, rozumiana jako suma zobowiązań krótkoterminowych i zobowiązań długoterminowych, wyniosła 338.155 tys. złotych, w tym:

– zobowiązania krótkoterminowe z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 90.565 tys. złotych,

– zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 105.714 tys. złotych,

– zobowiązania przeterminowane: 4.167 tys. złotych

Powyższe szacunkowe dane finansowe nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. Mają charakter szacunkowy oraz mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2019 rok.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2020-02-18   Marcin Misztal   Prezes Zarządu