Raport bieżący nr 13/2021
Data sporządzenia: 2021-06-18
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Opinia Rady Nadzorczej i2 Development S.A. dotycząca sposobu pokrycia straty za 2020 rok

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 27.05.2021 r., Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”) informuje, że podczas głosowania zakończonego w dniu 18.06.2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto Emitenta za rok 2020, w której to Zarząd zaproponował pokrycie straty w kwocie netto 1.724.148,00 złotych (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych 00/100) z kapitału zapasowego Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą sposobu podziału zysku ma podjąć Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 24.06.2021r., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2021 z dnia 27.05.2021 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2021-06-18 Marcin Misztal Prezes Zarządu