Raport bieżący nr 14/2016
Data sporządzenia: 2016-06-03
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. wraz z projektami uchwał. 
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 21 Statutu Emitenta zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 8 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności i2 Development S.A. w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2015r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2015.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2015 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2015r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2015, oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z oceną sytuacji Spółki, obejmującą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH, projekty uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad, informację o ogólnej licznie głosów i akcji w spółce i formularze pełnomocnictw.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Ogłoszenie Zarządu Spółki i2 Development S.A. o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanym na 30.06.2016r.,

Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji,

Projekty uchwał na WZA,

Załącznik do uchwały nr 21 – Regulamin WZA,

Formularz – pełnomocnictwo – osoby fizyczne,

Formularz – pełnomocnictwo – osoby prawne i inne podmioty,

Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-06-03   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu