Raport bieżący nr 14/2019
Data sporządzenia: 2019-06-11 g. 12:00
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Opinia Rady Nadzorczej i2 Development S.A. dotycząca sposobu pokrycia straty za 2018 rok

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 17.05.2019 r., Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”) informuje, że podczas głosowania zakończonego w dniu 11.06.2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto Emitenta za rok 2018, w której to Zarząd zaproponował pokrycie straty w kwocie netto 4 016 784,03 zł (to jest cztery miliony szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 03/100) z kapitału rezerwowego.

Ostateczną decyzję dotyczącą sposobu podziału zysku ma podjąć Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 12.06.2019 r., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 8/2019 z dnia 17.05.2019 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2019-06-11   Gabriela Woś-Tarkowska   Wiceprezes Zarządu