Raport bieżący nr 14/2020
Data sporządzenia: 2020-02-21 g. 14:20
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Częściowy, przedterminowy wykup obligacji serii C

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 21 lutego 2020 roku Emitent dokonał częściowego, przedterminowego wykupu 2.922 sztuk obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 2.922.000 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych). Częściowy, przedterminowy wykup został przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w Warunkach Emisji Obligacji będących załącznikiem do Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 17 grudnia 2019 roku.

Emitent dokonał częściowego, przedterminowego wykupu Obligacji poprzez zapłatę na rzecz Obligatariusza za każdą wykupowaną Obligację Należności Głównej wraz z należnymi, a niezapłaconymi odsetkami wyliczonymi zgodnie z Warunkami Emisji.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2020-02-21   Marcin Misztal   Prezes Zarządu