Raport bieżący nr 14/2021
Data sporządzenia: 2021-06-23
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Podpisanie znaczącej umowy kredytowej z Aion Bank SA/NV

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 22 czerwca 2021 roku podpisał z Aion Bank SA/NV („Aion”, „Bank”) z siedzibą w Belgii umowę kredytu nieodnawialnego do kwoty 55.000.000,00 zł na poniższych warunkach:

 1. Przedmiot umowy: kredyt przeznaczony jest na spłatę zadłużenia z tytułu obligacji serii H i J, a także na cele finansowania działalności bieżącej, w szczególności cele ogólnokorporacyjne, finansowanie podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta, a także nabywanie nieruchomości.
 2. Istotne warunki umowy: Umowa, która została zawarta pomiędzy Spółką i Bankiem posiada zapisy standardowe w tego typu transakcjach. Zawiera między innymi następujące postanowienia:
 3. Kwota kredytu: do kwoty 55.000.000,00 zł, uruchamiany w trzech transzach,
 4. Warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów: oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 1M + marża Banku, występuje prowizja przygotowawcza, a także prowizja za przedterminową spłatę w okresie 3 pierwszych lat po uruchomieniu kredytu,
 5. Wykorzystanie kredytu: po spełnieniu warunków wykorzystania każdej transzy kredytu,
 6. Okres transakcji kredytowej: do dnia 31.03.2026 r.,
 7. Warunki spłaty: spłata odsetek w okresach miesięcznych
  Spłata kapitału: następuje zgodnie z ustalonym harmonogramem począwszy od 1 kwartału 2022 r. Ostateczna spłata w dniu 31.03.2026  r.
 8. Warunkiem uruchomienia kredytu, oprócz ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu i zapłaty prowizji, będzie między innymi: dostarczenie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta, ZUS.
 9. Prawnymi zabezpieczeniami umowy kredytu są między innymi:
  – hipoteki z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia z roszczeniem o wpisanie na opróżnione miejsca hipoteczne na nieruchomościach położonych we Wrocławiu należących do spółek celowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta, tj. i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Piłsudskiego sp.k., Armii Krajowej 7 sp. z o.o. (dawniej: i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Armii Krajowej 7 sp.k.) oraz Stalova sp. z o.o. (dawniej: i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stalowa sp.k.),
  – oświadczenie Spółki o dobrowolnym poddaniu się z egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego,
  – oświadczenia spółek celowych wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta, tj. i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Piłsudskiego sp.k., Armii Krajowej 7 sp. z o.o. (dawniej: i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Armii Krajowej 7 sp.k.) oraz Stalova sp. z o.o. (dawniej: i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stalowa sp.k.) o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego w związku z ustanowionymi hipotekami,
  – poręczenia spółek celowych wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta, tj. i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Piłsudskiego sp.k., Armii Krajowej 7 sp. z o.o. (dawniej: i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Armii Krajowej 7 sp.k.) oraz Stalova sp. z o.o. (dawniej: i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stalowa sp.k.) na rzecz Banku, że Emitent  terminowo spłaci zobowiązania finansowe wynikające z umowy kredytu.

Pozostałe zabezpieczenia oraz dodatkowe warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Uzyskanie kredytu nieodnawialnego dla Spółki, pozwoli na istotne zmniejszenie kosztów odsetkowych oraz zmianę zapadalności zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta.

Umowa kredytowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2021-06-23   Marcin Misztal   Prezes