Raport bieżący nr 15/2016
Data sporządzenia: 2016-06-15
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent"), informuje, że w dniu 14 czerwca 2016r. i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością M5 sp.k. („M5”) – spółka zależna od Emitenta zawarła jako kredytobiorca:
• umowę kredytu odnawialnego na finansowanie bieżącej działalności („Umowa 1”) z Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Alior Bank”), na mocy której M5 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 37.650.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)(„Kredyt 1”) z przeznaczeniem na finansowanie projektu deweloperskiego – budowy budynku mieszkalnego wraz z częścią usługową we Wrocławiu przy ul. Przedmiejskiej 2 i Legnickiej 43 – Projekt Legnicka („Inwestycja”),
• umowę kredytu odnawialnego w rachunku kredytowym („Umowa 2”) z Alior Bankiem na mocy której M5 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy)(„Kredyt 2”) z przeznaczeniem na finansowanie podatku VAT związanego z realizacją Inwestycji.

Łączna wartość Umowy 1 i Umowy 2 wynosi 38.950.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Umową o największej wartości jest Umowa 1.
Całkowita wypłata Kredytu 1 nastąpi nie później niż do dnia 31 marca 2018 roku, zaś termin spłaty został ustalony na dzień 13 czerwca 2019r.

Warunkiem wykorzystania Kredytu 1 jest m.in.:
1. dostarczenie do Alior Banku aktu zakupu nieruchomości, na której realizowana ma być Inwestycja, gdzie stroną kupującą będzie M5,
2. dostarczenie do Alior Banku ostatecznej decyzji przenoszącej pozwolenie na budowę Inwestycji na rzecz M5,
3. złożenie przez M5 oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w zakresie świadczeń pieniężnych na rzecz Alior Banku sporządzonego w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego do maksymalnej kwoty 75.300.000,00 zł.

Kredyt 1 wypłacany jest w walucie polskiej i jest oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M) powiększonej o marżę Alior Banku.

Zabezpieczeniem spłaty Kredytu 1 jest m.in.:
1. hipoteka umowna do kwoty 58.425.000,00 zł ustanowiona docelowo na pierwszym miejscu na nieruchomości, na której realizowana będzie Inwestycja, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WR1K/00048864/2.
2. sądowy zastaw rejestrowy na prawach do Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego Otwartego prowadzonego w Alior Banku.

Pozostałe warunki Umowy 1 nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa 1 i Umowa 2 zostały uznane za znaczące z uwagi na fakt, że łączna wartość Kredytu 1 i Kredytu 2 przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-06-15   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu