Raport bieżący nr 15/2021
Data sporządzenia: 2021-06-24
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i2 Development S.A. w dniu 24 czerwca 2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 24 czerwca 2021 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta ze wskazaniem przy każdej z podjętych uchwał liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz sprzeciwach zgłoszonych do uchwał.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2021-06-24 Marcin Misztal Prezes Zarządu

Załącznik:
Podjęte Uchwały WZA