Raport bieżący nr 16/2016
Data sporządzenia: 2016-06-15
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zawarcie znaczącej umowy na generalne wykonawstwo w ramach grupy kapitałowej i2 Development S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. („Emitent"), informuje o zawarciu z dniem 14 czerwca 2016 roku umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych („Umowa”) pomiędzy spółkami zależnymi od Emitenta – i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością M5 sp.k. („M5”) jako Inwestorem oraz Korfantowskie Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. („KPB”) jako Wykonawcą.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze (265 mieszkań, powierzchnia użytkowa mieszkań 10 165,33 m2, powierzchnia użytkowa usług 650 m2) na działce położonej we Wrocławiu przy ul. Przedmiejskiej 2 i Legnickiej 43 – Projekt Legnicka.

Wynagrodzenie dla KPB z tytułu wykonania Umowy wyniesie 32.495.206,19 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześć złotych 19/100) netto („Wynagrodzenie”), do którego zostanie doliczony należny podatek VAT.

Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi 1 lipca 2016 roku, zaś ich zakończenie – 30 września 2018 roku.

M5 ma prawo naliczać kary umowne za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów wynikających z Umowy (w wysokości 0,02% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia), jak również za każdy dzień opóźnienia w usunięciu przez KPB usterek i wad w okresie rękojmi i gwarancji (200,00 zł za każdy dzień opóźnienia). M5 oraz KPB mają prawo naliczyć kary umowne w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie drugiej strony Umowy w wysokości 3% Wynagrodzenia. M5 oraz KPB przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-06-15   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu