Raport bieżący nr 16/2017
Data sporządzenia: 2017-04-20 g. 13:40
Skrócona nazwa emitenta i2 Development S.A.
Temat: Pierwszy dzień notowań obligacji serii B w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 13/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenie obligacji serii B do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst, Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 19 kwietnia 2017 r. Spółka otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałę Zarządu GPW nr 390/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r., w której Zarząd GPW postanowił określić dzień 21 kwietnia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 15.000 (piętnaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLI2DVL00048” oraz notować przedmiotowe obligacje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „I2D0719”.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-04-20   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu