Raport bieżący nr 16/2021
Data sporządzenia: 2021-06-24
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej i2 Development S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Emitent”)  informuje, że w dniu 24 czerwca 2021 r. w związku z upływem dotychczasowej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki:

Pana Andrzeja Kowalskiego
Pana Radosława Kuczyńskiego
Pana Jakuba Klimczaka
Pana Michała Gabrysiaka
Pana Arkadiusza Barszczewskiego

Zgodnie z oświadczeniami powołanych Członków Rady Nadzorczej, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Panowie Radosław Kuczyński, Jakub Klimczak, Michał Gabrysiak oraz Arkadiusz Barszczewski oświadczyli, że spełniają kryteria niezależności określone w załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączeniu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2021-06-24 Marcin Misztal     Prezes Zarządu

Załącznik:
Życiorys Członków Rady Nadzorczej