Raport bieżący nr 17/2017
Data sporządzenia: 2017-05-12 g. 13:00
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Opinia Rady Nadzorczej i2 Development S.A. dotycząca przeznaczenia zysku za 2016 rok

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 z dnia 20.04.2017 r., Zarząd i2 Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 12.05.2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu co do sposobu podziału zysku netto Emitenta za rok 2016, w której to Zarząd zaproponował podział zysku netto, wypracowanego przez Spółkę w roku 2016 w kwocie 37.005.779,41 zł (to jest trzydzieści siedem milionów pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 41/100) w następujący sposób:

a) kwota 18.430.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy złotych) zostanie przeznaczona do wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki w taki sposób, że wartość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,90 zł,

b) kwota 18.575.779,41 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 41/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała także rekomendację Zarządu, aby dzień 23 maja 2017 roku ustalić jako dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016 (dzień dywidendy) oraz aby termin wypłaty dywidendy oznaczyć na dzień 6 czerwca 2017 roku.

Ostateczną decyzję dotyczącą sposobu podziału zysku ma podjąć Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 16.05.2017 r., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2017 z dnia 20.04.2017 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-05-12    Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu