Raport bieżący nr 17/2020
Data sporządzenia: 2020-03-18 g. 15:38
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Wycofanie z depozytu obligacji serii F w związku z ich umorzeniem

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2020 z dnia 5 marca 2020 roku dotyczącego m.in. przedterminowego, częściowego wykupu obligacji serii F, Zarząd i2 Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka), informuje, iż w dniu 17 marca 2020 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) na wniosek Emitenta przeprowadził operację wycofania z depozytu 64.242 sztuk obligacji serii F Emitenta, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 6.424.200,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście złotych), w związku z ich umorzeniem.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2020-03-18   Marcin Misztal   Prezes Zarządu