Raport bieżący nr 18/2016
Data sporządzenia: 2016-06-30
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i2 Development S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 30 czerwca 2016 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta ze wskazaniem przy każdej z podjętych uchwał liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łącznej liczby ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Uchwały podjęte na WZA i2 Development S.A. w dniu 30.06.2016r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-06-30   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu