Raport bieżący nr 18/2018
Data sporządzenia: 2018-02-23 g. 15:25
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd i2 Development S.A („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 23 lutego 2018 r. zawiadomień od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 69 oraz 69 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z treścią otrzymanych zawiadomień:
– Galtoco Investments Limited poinformowało o zwiększeniu stanu posiadania i udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki do poziomu 42,56%,
– Pan Andrzej Kowalski poinformował o zwiększeniu swojego łącznego (bezpośredniego i pośredniego) stanu posiadania i udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki do poziomu 42,60%.

Do transakcji doszło w dniu 23 lutego 2018 r. wskutek zawarcia umów na rynku regulowanym.

Pełną treść zawiadomień Emitent przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

art.69_Galtoco
art.69_AKowalski_Galtoco

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-02-23   Marcin Misztal   Prezes Zarządu