Raport bieżący nr 18/2021
Data sporządzenia: 2021-07-01
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Przedterminowy wykup obligacji serii H
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 30.06.2021 roku Emitent dokonał całościowego, przedterminowego wykupu pozostałych 26.000 sztuk obligacji serii H o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 26.000.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów złotych). Przedterminowy wykup został przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w Warunkach Emisji Obligacji będących załącznikiem do Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 26.09.2018 roku.

Emitent dokonał przedterminowego wykupu Obligacji poprzez zapłatę na rzecz Obligatariusza za każdą wykupowaną Obligację Należności Głównej wraz z należnymi odsetkami za ostatni okres odsetkowy. Odsetki przypadające na 1 sztukę obligacji wyniosły 0,82 zł.

Tym samym Obligacje serii H zostały przez Emitenta wykupione w całości, co powoduje wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2021-06-30   Marcin Misztal  Prezes Zarządu