Raport bieżący nr 19/2016
Data sporządzenia: 2016-06-30
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy i2 Development S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2015r.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 30 czerwca 2016r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta postanowiło, iż zysk w kwocie netto 1 048 965, 87 zł (jeden milion czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 87/100) wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 zostanie podzielony w następujący sposób:
– kwota 622 890,53 zł zostanie przekazana na pokrycie straty z lat ubiegłych,
– kwota 426 075,37 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy Emitenta.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-06-30   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu