Raport bieżący nr 19/2018
Data sporządzenia: 2018-03-02 g. 13:40
Skrócona nazwa emitenta i2 Development S.A.
Temat: Zmiana uchwały ustanawiającej program emisji obligacji.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały ustanawiającej program emisji obligacji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 100 zł każda i o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 zł („Obligacje”), o której to uchwale programowej spółka informowała raportem bieżącym numer 8/2018 z dnia 02.02.2018 r.

Zarząd wskazuje, iż doprecyzowana została ilość planowanych serii Obligacji w ten sposób, że Obligacje emitowane będą w co najmniej dwóch seriach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego podstawowego dotyczącego Programu Emisji.

Pozostała treść uchwały programowej pozostała bez zmian.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-03-02   Marcin Misztal   Prezes Zarządu