Raport bieżący nr 19/2021
Data sporządzenia: 2021-07-27
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zakończenie skupu obligacji własnych, uchwała KDPW w przedmiocie wycofania z depozytu obligacji w związku z ich umorzeniem
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 12/2021 z dnia 17.06.2021r. dotyczącego nabycia obligacji własnych celem umorzenia, Zarząd spółki i2 Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 26 lipca 2021 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) na wniosek Emitenta podjął uchwałę o wycofaniu w dniu 29 lipca 2021 roku z depozytu 275 sztuk obligacji serii J Emitenta, o wartości nominalnej 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 275.000,00 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Po przeprowadzeniu umorzenia przez KDPW, ilość obligacji serii J wynosić będzie 8.225 sztuk (słownie: osiem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć). Tym samym Emitent zakończył skup obligacji własnych serii J, o którym informował w raporcie bieżącym nr 58/2020 z dnia 27 października 2020 roku. Termin wykupu pozostałej części obligacji serii J przypadać będzie w najbliższym dniu odsetkowym, tj. 31 sierpnia 2021 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2021-07-27 Marcin Misztal Prezes Zarządu