Raport bieżący nr 2/2016
Data sporządzenia: 2016-04-25
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zakończenie subskrypcji akcji serii B
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii B Spółki.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2016 r.

1)           Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla w Transzy Inwestorów Indywidualnych:

·    Rozpoczęcie subskrypcji: 14 kwietnia 2016 r.

·    Zakończenie subskrypcji: 19 kwietnia 2016 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych:

·    Rozpoczęcie subskrypcji: 14 kwietnia 2016 r.

·    Zakończenie subskrypcji: 19 kwietnia 2016 r.

2)            Data przydziału papierów wartościowych:
·    Przydział akcji inwestorom indywidualnym i inwestorom instytucjonalnym nastąpił 21 kwietnia 2016 r.

3)            Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
·    Przedmiotem subskrypcji było 2.000.000 akcji serii B Spółki.

4)         Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
·    Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 31,93%

·   Stopa redukcji zapisów złożonych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła: nie dotyczy. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych złożono zapisy na łącznie 1.500.000 akcji Spółki zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów.

5)            Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
·    Inwestorzy złożyli zapisy łącznie na 1.793.810 akcji serii B Spółki, w tym:

     i.    inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na 293.810 akcji serii B Spółki;

     ii.   inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy na 1.500.000 akcji serii B Spółki.

6)            Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
·    Inwestorom przydzielono łącznie 1.700.000 akcji serii B Spółki.

·    Inwestorom indywidualnym przydzielono 200.000 akcji serii B Spółki.

·    Inwestorom instytucjonalnym przydzielono łącznie 1.500.000 akcji serii B Spółki.

7)            Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
·    Akcje serii B były obejmowane po cenie 20 zł za jedną akcję.

8)            Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
·    W ramach Oferty zapisy na akcje serii B złożyło 196 inwestorów, w tym, w osobnych transzach:

     i.    177 inwestorów indywidualnych,

     ii.   19 inwestorów instytucjonalnych.

9)           Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
·    W ramach Oferty akcje serii B przydzielono 196 inwestorom, w tym, w osobnych transzach:

     i.    177 inwestorom indywidualnym,

     ii.   19 inwestorom instytucjonalnym.

10)        Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
·    W ramach Oferty Spółka nie zawarła umów gwarantowania Oferty.

11)           Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
·    Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 34.000.000 zł.

12)          Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13)          Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-04-25   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu