Raport bieżący nr 2/ 2018
Data sporządzenia: 2018-01-08 g. 15:10
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Szacunkowe skonsolidowane wybrane wyniki finansowe i2 Development S.A. za rok 2017 oraz szacunkowy jednostkowy wynik netto i2 Development S.A.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki i2 Development S.A. (dalej jako Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za okres I-XII 2017 r. oraz szacunkowy jednostkowy wynik netto spółki i2 Development S.A. za okres I-XII 2017 r.

Według wstępnych szacunków w omawianym okresie Grupa i2 Development S.A. (dalej jako Grupa) osiągnęła następujące wyniki finansowe (narastająco):

– przychody netto ze sprzedaży produktów w wysokości ok. 76 mln zł,
– wynik z działalności operacyjnej w wysokości ok. 14 mln zł (zysk),
– wynik netto w wysokości ok. 11 mln zł (zysk).

Ponadto Spółka i2 Development S.A. w okresie od I-XII 2017 roku prognozuje jednostkowy wynik netto na poziomie ok. 52 mln zł.

Przedstawione szacunki zostały dokonane na podstawie dostępnych Zarządowi Emitenta wstępnych danych dotyczących zrealizowanych wyników za okres styczeń-grudzień 2017 roku przez Spółkę i jej jednostki zależne.

Prezentowane wartości i informacje mają charakter szacunkowy oraz mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-01-08   Marcin Misztal   Prezes Zarządu