Raport bieżący nr 2/ 2019
Data sporządzenia: 2018-01-08 g. 13:55
Skrócona nazwa emitenta I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2019 roku.

I. Skonsolidowane raporty kwartalne:

– za pierwszy kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.

– za trzeci kwartał 2019 r. – 15 listopada 2019 r.

II. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – 25 kwietnia 2019 r.

III. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 30 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że działając zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr) za IV kwartał 2018 roku oraz II kwartał 2019 roku.

Emitent informuje także, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w 2019 roku Spółka w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalne informacje finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym – skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu niniejszego sprawozdania.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2019-01-08   Gabriela Woś-Tarkowska   Wiceprezes Zarządu