Raport bieżący nr 21/2017
Data sporządzenia: 2017-05-19 g. 12:20
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Wprowadzenie obligacji serii D do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 10/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia obligacji serii D do depozytu prowadzonego przez KDPW oraz przydziału obligacji serii D, Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 18 maja 2017 r. Spółka otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałę Zarządu GPW nr 496/2017 z dnia 18 maja 2017 r., w której Zarząd GPW postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-05-19   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu