Raport bieżący nr 21/2018
Data sporządzenia: 2018-03-21 g. 15:45
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Aktualizacja szacunkowych skonsolidowanych wybranych wyników finansowych i2 Development S.A. za rok 2017 oraz szacunkowych jednostkowych wyników netto i2 Development S.A.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. (dalej jako „Spółka”; „Emitent”), informuje, iż Spółka dokonała oceny i spełnienia się szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych i2 Development S.A. za rok 2017 oraz szacunkowego jednostkowego wyniku netto i2 Development S.A., publikowanego raportem bieżącym numer 2/2018 z dnia 08 stycznia 2018 roku.

Dotychczasowe szacunki Grupy i2 Development S.A. (dalej jako Grupa) przedstawiały się następująco (narastająco):
– przychody netto ze sprzedaży produktów w wysokości ok. 76 mln zł,
– wynik z działalności operacyjnej w wysokości ok. 14 mln zł (zysk),
– wynik netto w wysokości ok. 11 mln zł (zysk).

Aktualne szacunki zakładają osiągniecie następujących wyników finansowych:
– przychody netto ze sprzedaży produktów w wysokości ok. 78 mln zł,
– wynik z działalności operacyjnej w wysokości ok. 11 mln zł (zysk),
– wynik netto w wysokości ok. 11 mln zł (zysk).

Ponadto Spółka raportowała prognozowany jednostkowy wynik netto dla i2 Development S.A. na poziomie ok. 52 mln zł. Aktualna prognoza zakłada osiągnięcie jednostkowego wyniku netto dla i2 Development S.A. na poziomie ok. 42 mln zł.

Korekta prognozy wynika z uwzględnienia wszystkich zdarzeń gospodarczych mających wpływ na wynik osiągany przez Spółkę w 2017 roku. Szczegóły opisane zostaną przez Spółkę w raporcie rocznym, którego publikacja nastąpi w dniu 28 marca 2018 roku.

Przedstawione szacunki zostały dokonane na podstawie dostępnych Zarządowi Emitenta danych dotyczących zrealizowanych wyników za okres styczeń-grudzień 2017 roku przez Spółkę i jej jednostki zależne.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-03-21   Marcin Misztal   Prezes Zarządu