Raport bieżący nr 21/2020
Data sporządzenia: 2020-03-31
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zmiana warunków emisji obligacji serii H

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd i2 Development S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że:

1) w dniu 30 marca 2020 roku podjął uchwałę o zmianie Warunków Emisji (dalej „WEO”) Obligacji serii H przyjętych Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 26 września 2018 roku, zmienionych Uchwałą nr 1/3/2019 Zarządu Spółki z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii H oraz Uchwałą nr 2/02/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii H, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 26 września 2018 roku, o wartości 1 000 zł każda obligacja (dalej „Obligacje H”);

2) zawarł z obligatariuszem posiadającym wszystkie Obligacje H porozumienie w sprawie zmiany WEO.
Zmiany WEO dotyczą zakresu ustanowionych zabezpieczeń. Zmianą z dnia 30 marca 2020 roku zostało dodane zabezpieczenie w postaci hipotek na nieruchomościach oraz poręczenia.
Obligacje H po zmianie WEO zabezpieczone są:

(i) umową podporządkowania zobowiązań na rzecz administratora zabezpieczeń wynikających z pożyczek udzielonych spółkom z Grupy Kapitałowej Emitenta przez podmioty powiązane z głównym akcjonariuszem Emitenta;

(ii) poręczeniem udzielonym przez Poręczyciela na rzecz Administratora Zabezpieczeń do kwoty stanowiącej iloczyn liczby Obligacji H objętych przez wszystkich Subskrybentów i 150 (sto pięćdziesiąt) % wartości nominalnej jednej Obligacji H;

(iii) na zabezpieczenie roszczeń objętych poręczeniem, poręczyciel ustanowi hipotekę umowną łączną na drugim miejscu pod względem pierwszeństwa zaspokojenia na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Stalowej, obręb Grabiszyn obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 4/2, o której nabyciu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 15/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku oraz na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej, obręb Grabiszyn obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 13/18, o której nabyciu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 60/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku, oraz zobowiąże się do przeniesienia ww. hipotek na miejsce hipoteczne opróżnione po hipotece z pierwszego miejsca;

(iv) hipoteką umowną łączną na nieruchomościach lokalowych – łącznie szesnastu lokalach usługowych o łącznej powierzchni 805,36 m2, jakie zostaną wyodrębnione w budynku „B9 – Bulwar Staromiejski” posadowionym na nieruchomości znajdującej się we Wrocławiu przy ulicy Wszystkich Świętych i placu Jana Pawła II – hipoteka zostanie wpisana w księgach wieczystych, do których zostaną wyodrębnione nieruchomości lokalowe, na drugim miejscu pod względem pierwszeństwa zaspokojenia oraz będzie jej przysługiwało roszczenie wejścia na opróżnione miejsce hipoteczne po tej hipotece;

(v) oświadczeniem o poddaniu się egzekucji przez Emitenta na rzecz Obligatariuszy.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2020-03-31   Marcin Misztal   Prezes Zarządu