Raport bieżący nr 21/2021
Data sporządzenia: 2021-09-01
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Wykup obligacji serii J

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż otrzymał informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie wypłaty w dniu 31 sierpnia 2021 roku środków pieniężnych obligatariuszom z tytułu wykupu 8.225 sztuk obligacji serii J Emitenta o wartości nominalnej 1 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 8.225.000 zł wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu z dnia 4 marca 2020 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO222400023” [dalej: Obligacje], zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, w Dniu Wykupu określonym na dzień 31 sierpnia 2021 roku. W dniu wykupu nastąpiła również wypłata odsetek za ostatni okres odsetkowy, w łącznej kwocie 93.518,25 zł. Odsetki przypadające na 1 sztukę obligacji wyniosły 11,37 zł.

Tym samym Obligacje serii J zostały przez Emitenta wykupione w całości, co powoduje wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków z nich wynikających.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2021-09-01 Marcin Misztal Prezes Zarządu