Raport bieżący nr 22/2016
Data sporządzenia: 2016-08-01
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki i2 Development S.A. [dalej: Spółka] informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 382 § 1 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, uchwałą nr 1/VII/2016 dokonała wyboru Pani Luizy Berg prowadzącej działalność zawodową pod firmą BONA FIDE Luiza Berg Audyt Doradztwo, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Opolska 123A lok 2, 52-013 Wrocław, wpisaną na listę podmiotów uprawionych do badania pod numerem 3819 jako podmiotu uprawnionego do przeglądu jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki, przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. sporządzonych na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz do zbadania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki i zbadania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. sporządzonych na dzień 31 grudnia 2016 roku.
Pani Luiza Berg wpisana jest na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr 10898.
Spółka korzystała z usług Pani Luizy Berg przy badaniu rocznego sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2015.
Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie ze Statutem Spółki i przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-08-01   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu