Raport bieżący nr 22/2021
Data sporządzenia: 2021-09-03
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Zawiadomienie akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd i2 Development S.A („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 2 września 2021 r. zawiadomień od akcjonariuszy Spółki działających na podstawie art. 69 oraz 69 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 roku Nr 0 poz. 1382 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z treścią otrzymanych zawiadomień:
– Acico Investments Limited poinformowało o zwiększeniu stanu posiadania i udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki do poziomu 45,11%,
– Pan Marcin Misztal poinformował o zwiększeniu swojego pośredniego stanu posiadania i udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki do poziomu 45,11%.
– Galtoco Investments Limited poinformowało o zwiększeniu stanu posiadania i udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki do poziomu 45,29%,
– Pan Andrzej Kowalski poinformował o zwiększeniu swojego bezpośredniego i pośredniego stanu posiadania i udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki do poziomu 45,32%.

Do transakcji doszło w dniu 30 sierpnia 2021. wskutek zawarcia umów poza obrotem zorganizowanym.

Pełną treść zawiadomień Emitent przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki:
Zarząd Acico
Zarząd AK
Zarząd Galtoco
Zarząd MM

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2021-09-03   Marcin Misztal   Prezes Zarządu