Raport bieżący nr 23 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-19
Skrócona nazwa emitenta I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat Zakończenie subskrypcji akcji serii B – uzupełnienie
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2016 niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat ostatecznej wysokości kosztów zakończonej subskrypcji akcji serii B.
I. Łączne koszty związane z przeprowadzoną ofertą publiczną akcji serii B wyniosły 2 090 882,90 zł, w tym:

a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 110 176,10 zł
b) koszt wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy;
c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 818 901,26 zł;
d) koszt promocji oferty: 161 805,54 zł.

Koszty emisji zostały rozliczone i zaksięgowane w ciężar kosztów rodzajowych w części związanej pośrednio z emisją akcji, do których należą koszty związane z wprowadzeniem spółki na giełdę, public relations, koszty prawne, doradcze, badania sprawozdania finansowego, reklamy, marketingu, wydruku, a także koszty notarialne, sądowe, skarbowe, które w sprawozdaniu finansowym są ujęte w rachunku zysków i strat w pozycji "Koszty działalności operacyjnej". Koszty emisji zostały rozliczone i zaksięgowane jako zmniejszenie kapitału zapasowego. Koszty te w całości zostały pokryte z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną, odniesioną na ten kapitał, do których należą wydatki bezpośrednio związane z emisją akcji, które w sprawozdaniu finansowym są ujęte w pozycji bilansowej "Kapitał zapasowy".

II. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1,05 zł.

§33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2016-08-19   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu