Raport bieżący nr 23/2017
Data sporządzenia: 2017-05-25 g. 12:20
Skrócona nazwa emitenta i2 Development S.A.
Temat: Pierwszy dzień notowań obligacji serii D w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 21/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenie obligacji serii D do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst, Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 24 maja 2017 r. Spółka otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałę Zarządu GPW nr 518/2017 z dnia 24 maja 2017 r., w której Zarząd GPW postanowił określić dzień 26 maja 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLI2DVL00055” oraz notować przedmiotowe obligacje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „I2D1019”.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2017-05-25   Marcin Misztal   Wiceprezes Zarządu