Raport bieżący nr 24/2018
Data sporządzenia: 2018-03-30
Skrócona nazwa emitenta: i2 Development S.A.
Temat: Wprowadzenie obligacji serii E do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 11/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rejestracji obligacji serii E w KDPW na podstawie realizacji instrukcji rozrachunku, o których mowa w § 11 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Zarząd i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 29 marca 2018 r. Spółka otrzymała od Zarządu BondSpot S.A. uchwałę Zarządu BondSpot S.A. numer 77/O/18 z dnia 29 marca 2018 r., w której Zarząd BondSpot S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 15.000 (piętnaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
2018-03-30   Marcin Misztal   Prezes Zarządu